+46 10 188 99 98 eshop@enzure.se
Kundvagnen är tom

Allmänna villkor

Förstasidan Allmänna villkor

Enzure eSHOP – Allmänna villkor

 

 

1.      Tillgänglighet och nyttjande

Enzure webshop är idagsläget endast tillgänglig för organisationer och företag, dvs inte för privatpersoner. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga kunder om inte särskilt avtal upprättats mellan Enzure och kund. Enzure äger rätt att fritt ändra informationen på Enzure Webshop. Priser och all information på Enzure webshop lämnas med reservation för tryck- och skrivfel. Detta gäller specifikationer, priser, lagersaldon med mera. Enzure förser kund med inloggningsuppgifter efter godkänd kundansökan. Dessa inloggningsuppgifter och rätten till att handla via webshop är giltiga till att Enzure meddelar något annat, dessa kan ej överlåtas. Kund ansvarar för att endast behörigpersonal har tillgång till webshop och att dessa inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga.

 

2.      Sekretess

Enzures kunder förbinder sig till att inte använda information som erhållits genom webshop för något annat ändamål än att göra beställningar. Dessa uppgifter får inte delges eller göras tillgängliga för tredjeman.

 

3.      Bindande beställningar

Beställningar gjorda på Webshop är bindande och kan ej avbeställas via beställningsportalen. Vid önskemål om korrigering eller avbeställning hänvisas kund till kontakt med Enzure som gör en bedömning i ärendet. Vid eventuell korrigering av beställning eller faktura äger Enzure rättighet till att debitera en administrationsavgift mot kund. Kund ansvarar även för beställningar gjorda av obehöriga som en följd av oaktsamhet med inloggningsuppgifterna.

 

4.      Priser och frakt

Priset i Webshop visas inklusive alternativt exklusive moms beroende på vilket val som gjorts av kund. Priserna i webshop uppdateras löpande, det pris som visas vid beställningstillfället gäller med reservation för tryck- och skrivfel. Vid eventuellt fel meddelas kund om detta innan order bearbetas. Frakt tillkommer och baseras på vikt om inget annat har avtalats mellan kund och Enzure.

 

5.      Betalningsvillkor

Betalning ska vara tillhanda Enzure inom 30 dagar från fakturadatumet. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift.

 

Vid skäligt tvivel om kundens betalningsförmåga äger Enzure rätt att kräva förskottsbetalning.

 

 

6.      Beställning och orderbekräftelse

Vid beställning på Enzure webshop godkänner och förpliktar sig kunden till att följa dessa allmänna villkor.

 

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid skapande av orderbekräftelse till kund.

 

Beställda produkter förblir Enzures egendom och Enzure förbehåller sig äganderätten till beställda produkter till dess full betalning för dessa erlagts om inte ett avtal om hyra eller leasing har upprättats.

 

7.      Leverans

Leverans sker inom Sverige från något av Enzures eller dess partners lager. Risken för beställda produkter övergår till kunden vid lämnande från Enzures eller dess partners lager.

 

Enzure bär inget ansvar för leveransförseningar till följd av exempelvis försening hos transportören eller produkttillverkaren.

 

8.      Transportskador

Vid mottagande av leverans ska kunden kontrollera de levererade produkterna. Eventuell transportskada ska anmälas till transportören, som hålls ansvarig för skadan, samma dag. Vid dolda skador som inte upptäckts vid mottagandet av levensen ska anmälas till transportören inom en vecka. Om skadeanmälan uteblir under tidsfristen förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Enzure.

 

9.      Returer

 Kund äger rätt att ansöka om retur för beställda produkter inom 10 dagar efter mottagandet. Vid eventuellt godkännande av returansökan ska kund returnera produkten eller produkterna i obruten originalkartong, fri från smuts och enligt angivna instruktioner av Enzure. Godkända returansökningar returneras senast inom 5 arbetsdagar där kund ansvarar för transport och risk. Vid mottagande av retur kontrolleras denna och eventuellt felaktiga returer återsänds på kundsbekostnad. Observera att returavgift kan tillkomma.

 

10. Garanti och support

Garanti och support för produkter sålda av Enzure lämnas och hanteras av respektive tillverkare. Information om garantier och support erhålles tillsammans med produkterna alternativt av Enzure. Enzure lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares garantivillkor.

 

11. Produktmärkningar

Enzure är ej tillverkare eller producent av produkter och är därför inte ansvarig för produktmärkningar som exempelvis CE-märkning. Däremot ställer Enzure och samarbetande distributörer krav på tillverkarna som är ansvarig för att produkterna uppfyller respektive krav.

 

12. Ansvar

Enzure ansvarar ej för eventuella skador, förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användning av Enzure Webshop. Enzure ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador så som produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust av data.

 

13.  Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag.

Om värdet av vad som inte yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.